Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Maxcom za 2021

   |   29 kwietnia 2022 23:07

List Zarządu Maxcom do Akcjonariuszy
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom S.A.
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Maxcom S.A. w roku 2021
Stanowisko Zarządu Maxcom S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia wyrażonego przez firmę audytorską 4Audyt Sp. z o.o.
[zip] Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Maxcom za 2021
Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu
Ocena Rady Nadzorczej Maxcom SA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom