Raport okresowy Grupy Kapitałowej Maxcom za 2019 r.

   |   30 kwietnia 2020 17:05

List Zarządu Maxcom S.A. do Akcjonariuszy
Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Maxcom S.A. 2019
Sprawozdanie Zarządu z Działalności GK Maxcom S.A. w roku 2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom S.A.