Korekta raportu bieżącego nr 14/2020

14/2020K   |   24 czerwca 2020 15:29

Raport bieżący: nr 14K/2020 

Data sporządzenia: 24.06.2020 r. 

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 14/2020. 

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie nr 14/2020 z dnia 23-06-2020 roku. Omyłka pisarska dotyczyła wartości liczbowych podanych w Uchwale nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 

W § 1.Uchwały nr 7 podano: 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok w wysokości 3.014,00 zł (trzy tysiące czternaście złotych) oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia zysk netto Spółki za 2019 r. w wysokości 3.014,00 zł (trzy tysiące czternaście złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. —————————————————————————————– 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5.400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych), tj. obejmującej 100,00 % (sto procent) zysku netto Spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2.386,00 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych) z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji. ——————————————————————- 

A powinno być: 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok w wysokości 3.014.000,00 zł (trzy miliony czternaście tysięcy złotych) oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia zysk netto Spółki za 2019 r. w wysokości 3.014.000,00 zł (trzy miliony czternaście tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. ———————————————————- 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złoty), tj. obejmującej 100,00 % (sto procent) zysku netto Spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2.386.000,00 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złoty) z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji. ——————————– 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757). 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

24.06.2020 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU 

Treść raportu bieżącego 14K/2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 23.06.2020 r.