Raport bieżący: nr 11/2023

Data sporządzenia: 17.07.2023 r.

Temat: Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17.07.2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, otwarcia likwidacji spółki WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – spółki zależnej Emitenta („Spółka Zależna”). Wpis otwarcia likwidacji Spółki Zależnej nastąpił postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 13.07.2023 r. O podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania spółki WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach i otwarciu jej likwidacji Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2023 z dnia 22.06.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
17.07.2023 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący: nr 9/2023K

Data sporządzenia: 23-06-2023 r.

Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2023 z dnia 22.06.2023 r.

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym, podaje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki zaistniałej w raporcie nr 9/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku. Podstawą niniejszej korekty jest omyłkowe opublikowanie niepełnej treści raportu bieżącego o powołaniu członka Rady Nadzorczej Maxcom SA, tj. z pominięciem części tego raportu, zawierającej informację o oświadczeniach złożonych przez nowego członka Rady Nadzorczej.
W raporcie nr 9/2023 podano:

„Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 22 czerwca 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Trojanowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 24 czerwca 2025 r.
Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej Emitenta.

Marcin Trojanowski – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Trojanowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki, gdzie uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego. Jako dyplomowany nauczyciel, zatrudniony w Zespole Szkół nr 1 w Tychach od 2005 r., dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu fizjologii wysiłku, anatomii oraz biomechaniki ruchu dzieci jak i młodzieży. Swoje doświadczenia rozwija prowadząc działalność jako trener personalny dorosłych, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. W ramach działalności aktywnie współpracuje z firmami z branż szeroko pojętego sportu i turystyki a zwłaszcza fitnessu, kulturystyki oraz pływania.”

a powinno być:

„Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 22 czerwca 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Trojanowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 24 czerwca 2025 r.
Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej Emitenta.

Marcin Trojanowski – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Trojanowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki, gdzie uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego. Jako dyplomowany nauczyciel, zatrudniony w Zespole Szkół nr 1 w Tychach od 2005 r., dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu fizjologii wysiłku, anatomii oraz biomechaniki ruchu dzieci jak i młodzieży. Swoje doświadczenia rozwija prowadząc działalność jako trener personalny dorosłych, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. W ramach działalności aktywnie współpracuje z firmami z branż szeroko pojętego sportu i turystyki a zwłaszcza fitnessu, kulturystyki oraz pływania.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Marcina Trojanowskiego, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem

Pana Marcina Trojanowskiego, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.”
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
23.06.2023 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Raport bieżący: nr 7/2023K

Data sporządzenia: 22-06-2023 r.

Temat: Korekta raportu bieżącego 7/2023 z dnia 22.06.2023 r.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, podaje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki zaistniałej w raporcie nr 7/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku. Omyłka dotyczyła braku załączenia do treści raportu bieżącego treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2023 r.
W związku z powyższym, Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2023 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U.201 8.757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.06.2023 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Raport bieżący: nr 10/2023

Data sporządzenia: 22-06-2023 r.

Temat: Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 22.06.2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – spółki zależnej Emitenta, w której Emitent posiada 10.500 udziałów w kapitale zakładowym co uprawnia do wykonywania 75 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki („Spółka Zależna”) – podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. i otwarcia jej likwidacji.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej postanowiło likwidację prowadzić pod firmą: WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. w likwidacji.

Likwidatorami Spółki Zależnej zostali:
1) Pan Arkadiusz Wilusz
2) Pan Andrzej Wilusz.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.06.2023 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Raport bieżący: nr 9/2023

Data sporządzenia: 22-06-2023 r.

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej Maxcom SA

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 22 czerwca 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Trojanowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 24 czerwca 2025 r.
Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej Emitenta.

Marcin Trojanowski – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Trojanowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki, gdzie uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego. Jako dyplomowany nauczyciel, zatrudniony w Zespole Szkół nr 1 w Tychach od 2005 r., dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu fizjologii wysiłku, anatomii oraz biomechaniki ruchu dzieci jak i młodzieży. Swoje doświadczenia rozwija prowadząc działalność jako trener personalny dorosłych, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. W ramach działalności aktywnie współpracuje z firmami z branż szeroko pojętego sportu i turystyki a zwłaszcza fitnessu, kulturystyki oraz pływania.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.06.2023 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Raport bieżący: nr 8/2023

Data sporządzenia: 22-06-2023 r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.06.2023 r.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2023 r.
Arkadiusz Wilusz Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.745.211 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.745.211 Udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 22.06.2023 r.: 90,71% Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 64,64%
Andrzej Wilusz Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 176.322 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 176.322 Udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 22.06.2023 r.: 9,16% Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 6,53%
Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.06.2023 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Raport bieżący: nr 7/2023

Data sporządzenia: 22-06-2023 r.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 22.06.2023 r.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2023 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U.201 8.757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.06.2023 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU