Raport bieżący nr 14/2021

Data sporządzenia: 19-10-2021 r.

 

Temat: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

 

Zarząd Maxcom SA (,,Spółka”, ,,Emitent”) zgodnie z treścią§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Maxcom S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 18.10.2021 r. w przedmiocie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji w zakresie zmiany Statutu Emitenta.

Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z dnia 10 czerwca 2021 r. dokonano zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 14) nowego pkt 141) o treści „PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek” oraz dodanie po pkt 70) dodanie nowego pkt 701) o treści „PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek”, a także zmiany §19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez uchylenie lit. j oraz zmianę numeracji dotychczasowych lit. k – m na lit. j – I. Treść jednolitego tekstu statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym w/w zmiany wprowadzone na mocy powołanej uchwały, przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2020.2080)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Raport bieżący nr 13/2021

Data sporządzenia: 21-07-2021 r.

 

Temat: Rejestracja zmiany siedziby w spółki zależnej Emitenta

 

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20.07.2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 9.07.2021 r., rejestracji zmiany siedziby spółki zależnej Emitenta – WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Zmiana siedziby spółki WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. była przedmiotem uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.05.2021 r. Na skutek dokonanej zmiany siedziba spółki została zmieniona na Tychy i aktualnie mieści się pod adresem: ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy. Poprzedni adres spółki WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. to Kraków, 30-721, ul. Lipska 4 lok. U8.

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

ANDRZEJ WILUSZ- WICEPREZES ZARZĄDU

Raport bieżący nr 12/2021

Temat: Utworzenie spółki zależnej Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach

Treść raportu:

Zarząd Spółki Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 r.
otrzymał informację o zakończeniu procesu rejestracji spółki pod firmą Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach, której wyłącznym właścicielem jest Emitent. W związku z powyższym, spółka Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach stała się podmiotem zależnym od Emitenta.

Spółka Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. została założona zgodnie z prawem chińskim. Kapitał zakładowy spółki został ustalony na 100.000 RMB (słownie: sto tysięcy RMB), będących równowartością 58515,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 75/100). Zgodnie z treścią aktu założycielskiego kapitał zakładowy może zostać pokryty w ciągu 30 lat od zawiązania/zarejestrowania spółki. Emitent zamierza pokryć wkładem pieniężnym 100 % kapitału zakładowego.

Funkcję Dyrektora Zarządzającego Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach objął Pan Andrzej Wilusz, natomiast funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej objął Pan Arkadiusz Wilusz.

Spółka Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. została założona jako spółka celowa zajmująca się sprzedażą sprzętu elektronicznego klientom z poza Unii Europejskiej. Utworzenie spółki Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach przez Emitenta stanowi wyraz realizowanej przez Spółkę strategii intensywnego rozwoju swojej pozycji na rynkach zagranicznych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE16

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

24-06-2021 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący: nr 11/2021

Data sporządzenia: 10.06.2021 r.

Temat: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Maxcom SA

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 10 czerwca 2021 roku członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adama Grzysia (Grzyś).

Nie wskazano przyczyny odwołania członka Rady Nadzorczej w treści samej uchwały.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2021 r. powołało z dniem 10 czerwca 2021 r. w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sokalskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 10 czerwca 2022 r.

Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej Emitenta.

Wojciech Sokalski – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Sokalski jest absolwentem Wydziału Urbanistyki i Architektury Politechniki Krakowskiej, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta.

Jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Pan Wojciech Sokalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta.

Od 2006 roku brał czynny udział w projektowaniu wraz z nadzorami przy realizacji nowych polskich bloków energetycznych, takich jak Elektrownia Łagisza 460 MW, Elektrownia Jaworzno II należące do Tauron Polska Energia S.A., czy Elektrownia Bełchatów 848 MW i Elektrownia Opole II  PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Wojciecha Sokalskiego, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem Pana Wojciecha Sokalskiego, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, Pan Wojciech Sokalski oświadczył, że spełnia kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

10.06.2021 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Raport bieżący: nr 10/2021

Data sporządzenia: 10.06.2021 r.

Temat: Wypłata dywidendy za rok 2020.

 

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2021 roku podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto spółki Maxcom S.A za rok 2020 i wypłacie swoim akcjonariuszom dywidendy z zysku w wysokości 4 070 tys. zł. Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 1,00 zł na akcję, czyli w łącznej kwocie 2 700 tys. zł, tj. obejmującej część zysku netto Spółki za rok 2020.

Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 17 czerwca 2021 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 7 lipca 2021 r. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 2.700.000 akcji Maxcom S.A.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

10.06.2021r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Raport bieżący: nr 9/2021

 

Data sporządzenia: 10.06.2021 r.

 

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2021 r.

 

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2021 r.

 

Arkadiusz Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.745.211
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.745.211
Udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 10.06.2021 r.: 90,71%
Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 64,64%

 

Andrzej Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 176.322
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 176.322
Udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 10.06.2021 r.: 9,16%
Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 6,53%

 

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

10.06.2021 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU