Raport okresowy za I półrocze 2023 r.

   |   29 września 2023 09:19

Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności i kompletności sporządzenia półrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom za I półrocze 2023
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku
Stanowisko Zarządu do zastrzeżenia biegłego rewidenta zawartego w JSF za I półrocze 2023 r.
Opinia Rady Nadzorczej Maxcom S.A. odnosząca się do wniosku z zastrzeżeniami biegłego rewidenta za I półrocze 2023 r.