Raport okresowy za I półrocze 2022 r.

   |   30 września 2022 10:41

Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności i kompletności sporządzenia półrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom za I półrocze 2022
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku