Jednostkowy raport roczny Maxcom SA za 2021

   |   29 kwietnia 2022 23:01

List Zarządu Maxcom S.A. do Akcjonariuszy
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Maxcom S.A. w roku 2021
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Maxcom S.A. w roku 2021
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom S.A.
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Stanowisko Zarządu Maxcom S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia wyrażonego przez firmę audytorską 4Audyt Sp. z o.o.
[zip] Jednostkowy raport roczny Maxcom S.A. za 2021
Ocena Rady Nadzorczej Maxcom SA dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki Maxcom SA
Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu