Zawiązanie spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

19/2019   |   16 września 2019 12:58

Raport bieżący nr 19/2019

Zarząd Maxcom SA informuje, iż w dniu 16 września 2019 r. Spółka Maxcom SA oraz osoba fizyczna zawiązali spółkę pod firmą WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

Kapitał zakładowy spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) zł i dzieli się na 4 000 (cztery tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto zł) każdy.

Emitent objął 3 000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o wartości 100 (słownie: sto zł) każdy. Nabyte udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym z majątku Spółki Maxcom SA. Nabyte udziały stanowią 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć) wszystkich udziałów spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Osoba Fizyczna objęła 1 000 (jeden tysiąc) udziałów o wartości 100 (słownie: sto zł) każdy. Nabyte udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Nabyte udziały stanowią 25%  (słownie: dwadzieścia pięć) wszystkich udziałów spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem działalności zawiązanej spółki będzie produkcja i sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych.

W akcie założycielskim Spółki został powołany pierwszy zarząd spółki w skład którego wchodzi Osoba Fizyczna, będąca wspólnikiem Spółki WISKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członkowie Zarządu Emitenta, którzy na zajmowanie tego stanowiska otrzymali zgodę Rady Nadzorczej, wyrażoną w stosownej uchwale.

O rejestracji spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Przedsiębiorców Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE16

Zawiązanie spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach