Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

4/2020   |   3 marca 2020 08:55

 Raport bieżący: nr 4/2020 

Data sporządzenia: 03-03-2020 r. 

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

Zarząd Maxcom SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 marca 2020 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusza, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 27 lutego 2020 r. zakupił 10 967 (czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 13,08 PLN za jedną akcję. 

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 28 lutego 2020 r. zakupił 455 (dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 13,10 PLN za jedną akcję. 

Przed zakupem Akcji Pan Arkadiusz Wilusz posiadał 1 725 582 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 63,91 % ogólnej liczby akcji uprawniających łączenie do wykonywania 1 725 582 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 63,91 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Po zakupie Akcji Pan Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 737 004 akcji Emitenta, co stanowi 64,33% ogólnej liczby akcji Emitenta dających prawo do wykonywania 1 737 004 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 64,33% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa Prawna: Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-03-02 Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu 

Treść raportu bieżącego nr 4/2020
Załącznik - nabycie akcji przez Prezesa Zarządu