Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

8/2020   |   19 maja 2020 17:07

Raport bieżący: nr 8/2020 

Data sporządzenia: 19-05-2020 r. 

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 

Zarząd Maxcom SA (dalej: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 19.05.2020 r. mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5 400 tyś. zł, czyli 2 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 2 700 000 akcji. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki za rok 2019, który wyniósł 3 014 tys. zł oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych. 

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Maxcom. 

Jednocześnie, Zarząd Spółki zastrzega, iż ww. rekomendacja zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej, celem zaopiniowania. Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Podstawa prawna: 

art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2004 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-05-19 ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU 

2020-05-19 ANDRZEJ WILUSZ – WICEPREZES ZARZĄDU 

Treść raportu bieżącego nr 8/2020