Wypłata dywidendy za rok 2017.

16/2018   |   14 czerwca 2018 11:23

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2018 roku podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto spółki Maxcom S.A za rok 2017 i wypłacie swoim akcjonariuszom dywidendy z zysku w wysokości 2.700.000,00 zł.

Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 1,00 zł na akcję. Dywidenda będzie wypłacona z zysku osiągniętego w roku 2017. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 26 czerwca 2018 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 4 lipca 2018 r. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 2.700.000 akcji Maxcom S.A.

Treść raportu bieżącego nr 16/2018