Wybór biegłego rewidenta

6/2020   |   12 marca 2020 15:43

Raport bieżący: nr 6/2020 

Data sporządzenia: 12 marca 2020 r. 

Temat: Wybór biegłego rewidenta 

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 marca 2020 roku Rada Nadzorcza, na podstawie § 19 ust. 2 lit d Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, przygotowaną zgodnie art. 130 ust. 1 pkt 8 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.2019.1421 t.j. z dnia 30.07.2019), po przeprowadzeniu przez Spółkę postępowania ws. wyboru biegłego do badania ustawowego, określonego w wewnętrznych regulacjach Spółki tj. Polityce i procedurze wyboru podmiotu uprawnionego w Maxcom S.A., wybrała 4 AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3363, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021 oraz przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Maxcom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za I półrocze 2020 i 2021 roku. 

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami. We wcześniejszych latach 4 AUDYT Sp. z o.o. świadczyła na rzecz Maxcom SA usługi badania i przeglądu półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych Maxcom SA oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za lata 2018 i 2019. 

W związku z wyborem, o którym mowa powyżej Rada Nadzorcza Maxcom SA zobowiązała Zarząd do zawarcia stosownych umów ze wskazanym podmiotem. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU 

Treść raportu bieżącego nr 6/2020