Utworzenie spółki zależnej Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach

12/2021   |   24 czerwca 2021 17:50

Raport bieżący nr 12/2021

Temat: Utworzenie spółki zależnej Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach

Treść raportu:

Zarząd Spółki Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 r.
otrzymał informację o zakończeniu procesu rejestracji spółki pod firmą Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach, której wyłącznym właścicielem jest Emitent. W związku z powyższym, spółka Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach stała się podmiotem zależnym od Emitenta.

Spółka Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. została założona zgodnie z prawem chińskim. Kapitał zakładowy spółki został ustalony na 100.000 RMB (słownie: sto tysięcy RMB), będących równowartością 58515,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 75/100). Zgodnie z treścią aktu założycielskiego kapitał zakładowy może zostać pokryty w ciągu 30 lat od zawiązania/zarejestrowania spółki. Emitent zamierza pokryć wkładem pieniężnym 100 % kapitału zakładowego.

Funkcję Dyrektora Zarządzającego Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach objął Pan Andrzej Wilusz, natomiast funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej objął Pan Arkadiusz Wilusz.

Spółka Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. została założona jako spółka celowa zajmująca się sprzedażą sprzętu elektronicznego klientom z poza Unii Europejskiej. Utworzenie spółki Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach przez Emitenta stanowi wyraz realizowanej przez Spółkę strategii intensywnego rozwoju swojej pozycji na rynkach zagranicznych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE16

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

24-06-2021 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu bieżącego nr 12/2021