Utworzenie spółki zależnej Maxcom International Limited Co., z siedzibą w Hongkongu

11/2018   |   22 maja 2018 17:54

Zarząd Spółki Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 maja 2018 r.
otrzymał informację o zakończeniu procesu objęcia przez Emitenta 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów w utworzonej w tym celu spółce pod nazwą Maxcom International Co., Limited z siedzibą w Hongkongu, co stanowi 100 % wszystkich udziałów tejże spółki oraz tyle samo głosów na jej zgromadzeniu wspólników.

Objęcie udziałów zostało pokryte wkładem pieniężnym i nastąpiło po cenie nominalnej udzia-łów równej 10.000 HKD (słownie: dziesięć tysięcy dolarów hongkońskich), będących równo-wartością 4652.12 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa 00/100).

W związku z powyższym Maxcom International Co., Limited stał się podmiotem zależnym od Emitenta.

Funkcję Prezesa Zarządu Maxcom International Co., Limited objął Pan Arkadiusz Wilusz, natomiast funkcję Wiceprezesa Zarządu objął Pan Andrzej Wilusz.

Spółka Maxcom International Co., Limited została założona jako spółka celowa dystrybutująca produkty Maxcom S.A. przede wszystkim na rynki pozaeuropejskie. Objęcie udziałów w Maxcom International Co., Limited przez Emitenta stanowi wyraz realizowanej przez Spółkę strategii intensywnego rozwoju swojej pozycji na rynkach zagranicznych.

 

 

Treść raportu bieżącego nr. 11/2018