Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu.

13/2022   |   20 października 2022 12:57

Raport bieżący: nr 13/2022

Data sporządzenia: 20.10.2022 r.

Temat: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 24.06.2022 r. niniejszym informuje, że w dniu 19.10.2022 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta. Zgodnie z § 15 pkt 7 Statutu Spółki i § 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej powierzono:

  • Mariuszowi Cieśli funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Michałowi Kosteleckiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Maxcom SA informuje, że w dniu 19.10.2022 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

  • Mariusza Cieślę
  • Aleksandra Wilusza
  • Michała Kosteleckiego

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. t.j. z 2022 r. poz. 1302), tj.

  • przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
  • przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży
  • większość członków komitetu audytu jest niezależna od spółki

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółka opublikowała w Raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 24.06.2022 r.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
20.10.2022 Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Treść raportu bieżącego nr 13/2022