Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 22.06.2023 r.

7/2023   |   22 czerwca 2023 18:53

Raport bieżący: nr 7/2023

Data sporządzenia: 22-06-2023 r.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 22.06.2023 r.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2023 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U.201 8.757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.06.2023 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Raport bieżący nr 6/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 22.06.2023 r.
Raport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_MAXCOM S.A.
Sprawozdanie 2022 r. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Maxcom SA
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Maxcom SA w dniu 22.06.2023