Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 czerwca 2023 r.

6/2023   |   26 maja 2023 16:47

Raport bieżący: nr 6/2023

Data sporządzenia: 26-05-2023 r.

Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 czerwca 2023 r.

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
26.05.2023 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 6/2023 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 czerwca 2023 r.
Projekty uchwał WZA za 2022