Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

1/2022   |   26 stycznia 2022 16:52

Raport bieżący nr 1/2022

Data sporządzenia: 26-01-2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022 r.

1. Raporty kwartalne:

  • rozszerzony, skonsolidowany raport za I kwartał 2022 r. – 31 maja 2022 r.
  • rozszerzony, skonsolidowany raport za III kwartał 2022 r. – 30 listopada 2022 r.

2. Raporty półroczne:

  • rozszerzony, skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.

3. Raport roczny:

  • jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dalej: „Rozporządzenie”, Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2021 roku i drugi kwartał 2022 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Treść raportu bieżącego nr 1/2022