Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

2/2020   |   16 stycznia 2020 15:23

Raport bieżący nr 2/2020 

Data sporządzenia: 16.01.2020 

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. 

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 r. 

1. Raporty kwartalne: 

− rozszerzony, skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r. – 29 maja 2020 r. 

− rozszerzony, skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r. 

2. Raporty półroczne: 

− rozszerzony, skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 25 września 2020 r. 

3. Raport roczny: 

− jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r. 

− skonsolidowany raport roczny za rok 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r. 

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dalej: „Rozporządzenie”, Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową. 

Ponadto, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku i drugi kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. 

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) 

Raport Bieżący 02/2020 - terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.