Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

1/2019   |   11 stycznia 2019 15:43

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019 r.

  1. Raporty kwartalne

– rozszerzony, skonsolidowany raport za I kwartał 2019 r. –  30 maja 2019 r.

– rozszerzony, skonsolidowany raport za III kwartał 2019 r. – 29 listopad 2019 r.

  1. Raporty półroczne

– rozszerzony, skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 27 września 2019 r.

  1. Raport roczny

– jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku i drugi kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Treść raportu bieżącego nr 1/2019