Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

14/2022   |   27 października 2022 16:06

Raport bieżący: nr 14/2022

Data sporządzenia: 27.10.2022 r.

Temat: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

 

Zarząd Maxcom SA (,,Spółka”, ,,Emitent”) zgodnie z treścią§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Maxcom S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2022 r. informuje, że w dniu 24.10.2022 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 20.10.2022 r. w przedmiocie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji w zakresie zmiany Statutu Emitenta.

Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z dnia 24 czerwca 2022 r. dokonano zmiany § 12 Statutu Spółki.

Poprzednia treść paragrafu: „Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 400.000,00 zł. Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 400.000,00 zł wymagana jest zgoda dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka łącznie z Prokurentem.

Treść § 12 Statutu Spółki po zmianie: „Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł. Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 2.000.000,00 zł wymagana jest zgoda dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka łącznie z Prokurentem.

Treść jednolitego tekstu statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym w/w zmiany wprowadzone na mocy powołanej uchwały, przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2020.2080)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
27.10.2022 Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Treść raportu bieżącego nr 14/2022
Statut tekst jednolity 2022 24.06.2022