Publikacja raportów okresowych Maxcom S.A. w roku obrotowym 2017

13/2017   |   24 lipca 2017 10:08

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Maxcom”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

  1. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Maxcom za I półrocze 2017 roku – 29.09.2017 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Maxcom za III kwartał 2017 roku – 29.11.2017 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Maxcom będą zawierać także kwartalną informacją finansową Spółki.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku, zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Treść raportu bieżącego nr 13/2017