Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 czerwca 2019 r.

7/2019   |   14 maja 2019 17:17

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

 

Projekty uchwał na ZWZ 10.06.19
Treść raport bieżącego nr 7/2019