Powołanie Komitetu Audytu

22/2017   |   20 października 2017 14:46

Zarząd Maxcom S. A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20.10.2017 r. Rada Nadzorcza Maxcom S.A. działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017 r. oraz §8 pkt. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

– Dr Mariusz Cieśla – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,

– Dr Agnieszka Jabłeka – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,

– Aleksander Wilusz – Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

a) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży;

c) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu Maxcom S. A., Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2004 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Treść raportu bieżącego nr 22/2017