Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

19/2020   |   2 października 2020 17:30

Raport bieżący nr 19/2020

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. -spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 75% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, uchwały z dnia 01.10.2020 roku sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z treścią uchwały z dnia 01.10.2020 r. kapitał zakładowy WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. zostanie podniesiony z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 1.400.000 zł, to jest o kwotę 400.000 zł, poprzez utworzenie 4.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników: Emitenta oraz osobę fizyczną i zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Emitent obejmie 3.000 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł. Drugi wspólnik spółki obejmie 1.000 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł. Środki pozyskane przez spółkę WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. zależną zostaną przeznaczone na inwestycje. Po rejestracji wyżej wskazanego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiadać będzie 10.500 udziałów w WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.050.000 zł, stanowiących 75% kapitału zakładowego i uprawniających do 75% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR –informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

ANDRZEJ WILUSZ – WICEPREZES ZARZĄDU