Podpisanie Aneksu nr 3 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. Term Sheet

8/2019   |   15 maja 2019 20:37

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15.05.2019 r. Spółka zawarła z Laurynas Jokužis, Gediminas Nemanis, UAB „Elinta”, Aktywator Innowacji spółką z o. o. („Wspólnicy”) Aneks nr 3 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. term sheet („Term Sheet”) dotyczące nabycia przez Emitenta udziałów w spółce UAB „Rubbee” zarejestrowanej w litewskim rejestrze osób prawnych pod nr 304113856 („Rubbee”). Emitent informował o zawarciu Term Sheet w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 04.02. 2019 r.

Wraz z podpisaniem Term Sheet udzielono Emitentowi wyłączności negocjacyjnej na okres do 31.03.2019 r.

Aneksem nr 1 a następnie Aneksem nr 2 przedłużono negocjacje do 15.05.2019 r.

Spółka informowała o podpisaniu obu aneksów w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 29.03 2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 30.04.2019 r.

Dnia 15.05.2019 r. strony podpisały Aneks nr 3 wydłużający okres wyłączności negocjacyjnej do dnia 31.05.2019 r. celem wynegocjowania i zawarcia umów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść raportu bieżącego nr 8/2019