Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta

3/2021   |   9 lutego 2021 14:46

Raport bieżący nr 3/2021

Temat: Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) zgodnie z treścią § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), a także
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., zawierającego treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Maxcom S.A., które odbyło się w dniu
23 czerwca 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia
29.01.2021 r. w sprawie odmowy wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji w zakresie zmiany
Statutu Emitenta.
Jako powód odmowy wpisu sąd rejestrowy wskazał, iż stosownie do art. 430 § 2 Kodeksu spółek
handlowych (dalej również „KSH”) zgłoszenie zmiany statutu spółki akcyjnej nie może nastąpić po
upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwał przez walne zgromadzenie. Zmiany Statutu
wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2020 r.,
zostały zgłoszone przez Spółkę sądowi rejestrowemu w dniu 19 listopada 2020 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta planuje na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy podjąć uchwałę m.in dokonującą zmiany Statutu w celu dokonania zmian zgodnie
z treścią uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 23 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U.2020.2080)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
ARKADIUSZ WILUSZ- PREZES ZARZĄDU

Treść raportu bieżącego nr 3/2021