Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2021 r.

10/2022   |   27 czerwca 2022 12:33

Raport bieżący: nr 10/2022

Data sporządzenia: 24.06.2022 r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2021 r.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 czerwca 2022 r.

Arkadiusz Wilusz Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.745.211 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.745.211 Udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24.06.2022 r.: 90,71% Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 64,64%

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
24.06.2022 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Treść raportu bieżącego nr 10/2022