Korekta raportu bieżącego nr 13/2019

13/2019K   |   26 czerwca 2019 08:22

Zarząd Spółki Maxcom SA z siedzibą w Tychach  (dalej: „Spółka”) informuje o korekcie raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 10.06.2019 roku dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Maxcom S.A., które odbyło się  dnia 10 czerwca 2019 r.

Konieczność korekty ww raportu bieżącego wynika z omyłki pisarskiej  w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Maxcom SA w dniu 10 czerwca 2019 r. polegającej na nieprawidłowym wskazaniu udziału procentowego głosów przysługujących akcjonariuszom Arkadiuszowi Wiluszowi i Andrzejowi Wiluszowi w łącznej liczbie głosów wszystkich akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2019 roku oraz omyłkowym dodaniu po sformułowaniu Udział w ogólnej liczbie głosów, sformułowania „na ZWZ”.

Emitent niniejszym przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.:

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2019 r.

Arkadiusz Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 1 725 582
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy : 1 725 582
Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2019 roku: 87,62 %
Udział w ogólnej licznie głosów: 63,91 %

Andrzej Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 183.600
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 183.600
Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2019 roku: 9,32%
Udział w ogólnej licznie głosów: 6,80%

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623)

Treść raportu bieżącego nr 13K/2019