Korekta raportu bieżącego nr 12/2020

12K/2020   |   24 czerwca 2020 15:55

Raport bieżący: nr 12K/2020 

Data sporządzenia: 24.06.2020 r. 

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 12/2020. 

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie nr 12/2020 z dnia 23-06-2020 roku. Omyłka pisarska dotyczyła wartości liczbowych podanych w Uchwale nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 

W § 1.Uchwały nr 7 podano: 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok w wysokości 3.014,00 zł (trzy tysiące czternaście złotych) oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia zysk netto Spółki za 2019 r. w wysokości 3.014,00 zł (trzy tysiące czternaście złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. —————————————————————————————– 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5.400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych), tj. obejmującej 100,00 % (sto procent) zysku netto Spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2.386,00 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych) z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji. ——————————————————————- 

A powinno być: 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok w wysokości 3.014.000,00 zł (trzy miliony czternaście tysięcy złotych) oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia zysk netto Spółki za 2019 r. w wysokości 3.014.000,00 zł (trzy miliony czternaście tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. ———————————————————- 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złoty), tj. obejmującej 100,00 % (sto procent) zysku netto Spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2.386.000,00 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złoty) z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji. ——————————– 

Zarząd Spółki wyjaśnia, że poprawną treść uchwały nr 7 WZA z dnia 23-06-2020 Spółka przekazała do publicznej wiadomości w korekcie do raportu bieżącego 14/2020/K omyłkowo odniesionym do raportu bieżącego 14/2020 zamiast 12/2020. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757). 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

24.06.2020 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU 

Treść raportu bieżącego 12K/2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 23.06.2020 r.