Korekta raportu bieżącego 7/2023 z 22.06.2023 r.

7/2023K   |   23 czerwca 2023 10:13

Raport bieżący: nr 7/2023K

Data sporządzenia: 22-06-2023 r.

Temat: Korekta raportu bieżącego 7/2023 z dnia 22.06.2023 r.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, podaje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki zaistniałej w raporcie nr 7/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku. Omyłka dotyczyła braku załączenia do treści raportu bieżącego treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2023 r.
W związku z powyższym, Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2023 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U.201 8.757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.06.2023 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Korekta raportu bieżącego 7-2023
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Maxcom SA w dniu 22.06.2023