Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

5/2020    |   6 marca 2020 12:55

Raport bieżący: nr 5/2020 

Data sporządzenia: 06-03-2020 r. 

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 6 marca 2020 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Andrzeja Wilusz, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. 

Zgodnie z powiadomieniem Pan Andrzej Wilusz w dniach od 28.02.2020 do 05.03.2020 zbył 741 (siedemset czterdzieści jeden) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 13,40 PLN za jedną akcję. 

Przed zbyciem Akcji Pan Andrzej Wilusz 177.063 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 6,56% ogólnej liczby akcji uprawniających łączenie do wykonywania 177.063 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 6,56 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Po zbyciu Akcji Pan Andrzej Wilusz posiada łącznie 176.322 akcji Emitenta, co stanowi 6,53 % ogólnej liczby akcji Emitenta dających prawo do wykonywania 176.322 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,53 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa Prawna: Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-03-06 Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu 

Treść raportu bieżącego nr 5/2020
Załącznik - sprzedaż akcji przez Wiceprezesa Zarządu