Korekta raportu bieżącego 4/2020 

4/2020K    |   3 marca 2020 10:02

 Raport bieżący: nr 4K/2020 

Data sporządzenia: 03-03-2020 r. 

Temat: Korekta raportu bieżącego 4/2020 

Zarząd Maxcom SA „Spółka”, „Emitent” niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie nr 4/2020 z dnia 03.03.2019 roku. Omyłka pisarska dotyczyła wartości liczbowych podanych słownie. 

W raporcie podano: 

Zgodnie z powiadomieniem podano, że Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 27 lutego 2020 r. zakupił 10 967 (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych SA) w cenie 13,08 PLN za jedną akcję. 

Zgodnie z powiadomieniem podano, że Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 28 lutego 2020 r. zakupił 455 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych SA) w cenie 13,10 PLN za jedną akcję. 

A powinno być: 

Zgodnie z powiadomieniem podano, że Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 27 lutego 2020 r. zakupił 10 967 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych SA) w cenie 13,08 PLN za jedną akcję. 

Zgodnie z powiadomieniem podano, że Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 28 lutego 2020 r. zakupił 455 (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych SA) w cenie 13,10 PLN za jedną akcję. 

Podstawa Prawna: Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-03-03 Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu 

Treść raportu bieżącego nr 4K/2020
Załącznik - nabycie akcji przez Prezesa Zarządu