Korekta prognoz finansowych za 2017 r.

23/2017   |   15 listopada 2017 20:32

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) ( „Spółka”) informuje, iż Spółka dokonała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych na 2017 r., opublikowanych w prospekcie emisyjnym z dnia 2 czerwca 2017 r.

Po analizie wyników za III kwartał 2017 r. oraz wstępnych danych sprzedażowych za październik 2017 r., a także na podstawie prognoz portfela zamówień i sprzedaży do końca roku 2017, Spółka prognozuje wykonanie, w 2017 roku, przez podmioty wchodzące w skład grupy Emitenta, przychodów netto na poziomie 125 mln PLN, zysku netto na poziomie 10 mln PLN oraz osiągnięcie wyniku EBITDA na poziomie 13,2 mln PLN.

Spółka wskazuje główne czynniki, które doprowadziły do weryfikacji prognozy finansowej za rok 2017 r. w stosunku do założeń przyjętych w pierwszej połowie 2017 r., tworzonych na podstawie rezultatów wypracowanych w 2016 r. i I kwartale 2017 r.

  1. Wpływ różnic kursowych PLN/USD.Negatywny wpływ różnic kursowych dotyczył zarówno towarów zakupionych przez Spółkę, przy wysokim kursie USD, jak i zakupów samej waluty USD oraz zawartych transakcji typu forward, opierających się na prognozach z końca roku 2016, zakładających kurs USD/PLN znacząco powyżej 4 PLN. Największy negatywny wpływ kursów walutowych odnotowany został przez Emitenta w II oraz III kwartale 2017 r. Zarząd Spółki wskazuje, że ujemny wpływ różnic kursowych na wynik netto w skali roku został oszacowany na 1,8 mln PLN. Prognozuje się jednocześnie, że w IV kwartale 2017 r. oraz kolejnych okresach, wpływ różnic kursowych będzie już znikomy.
  2. Powrót na rynek telefonów marki Nokia oraz podjęcie w II i III kwartale 2017 r. działań nastawionych na intensywne wprowadzenie produktów tej marki na rynek, wpłynęło na pozycję Emitenta na rynku telefonów.Pojawienie się marki Nokia, mające miejsce pod koniec I kwartału 2017 r., pozostało praktycznie bez wpływu na sprzedaż Spółki oraz jej udział w rynku w pierwszych miesiącach od wprowadzenia tejże marki. Jednakże intensywna kampania marketingowo – sprzedażowa, która miała miejsce w kolejnych miesiącach roku 2017 r., a także agresywna polityka cenowa na otwartym rynku, spowodowały zmniejszenie ilości zakupów telefonów oferowanych przez Spółkę pod koniec II i w III kwartale 2017 r. Szacuje się, że wpływ działań związanych z powrotem na rynek marki Nokia i tym
    samym czasowe zmniejszenie zakupów produktów marki Maxcom przyczyniło się do zmniejszenia wyniku netto o ponad 2,8 mln PLN w skali roku. W odpowiedzi na tę sytuację, w IV kwartale 2017 r. Spółka podjęła intensywne działania marketingowe i sprzedażowe, które zaowocowały zaobserwowanym u Emitenta wzrostem sprzedaży, począwszy od października 2017 r. Na podstawie aktualnych informacji płynących z rynku, Zarząd Spółki ocenia, iż udział marki Nokia zaczyna maleć, a Spółka odzyskuje pozycję na rynku.
  3. Przesuniecie na późniejsze okresy realizacji kontraktów/zamówień od dużych kontrahentów, głównie operatorów telekomunikacyjnych w tym od nowych klientów, będące skutkiem polityki sprzedażowej prowadzonej przez te podmioty.Zarząd Spółki ocenia wpływ przesunięcia sprzedaży na wynik netto za rok 2017 na ponad 2.1 mln PLN. Spodziewana realizacja odroczonych kontraktów/ zamówień nastąpi I połowie 2018 r. 4. Dłuższy niż przewidywano czas wdrożenia nowych produktów.Emitent wskazuje, że z przyjętych założeń wynikało, że wdrożenie nowych produktów wygeneruje w 2017 r. zysk netto na poziomie 1.1 mln PLN, tymczasem wprowadzenie do sprzedaży tych produktów, nastąpi w I połowie 2018 r.Weryfikacja prognoz pozostaje bez wpływu na sytuację operacyjną Spółki oraz realizację jej planów strategicznych. Trwają intensywne działania nad zwiększeniem skali działalności zarówno w Polsce, a także w związku z ekspansją Spółki, również na rynkach zagranicznych, o czym świadczą podpisane w ostatnich miesiącach umowy na dostawy telefonów w Portugalii, Rumunii i na Słowacji. Trwają także zaawansowane rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji na rynkach zagranicznych. Tym samym, Zarząd Emitenta mając na uwadze stabilną sytuację finansową oraz dobre perspektywy rozwoju, podtrzymuje rekomendacje wypłaty dywidendy za rok 2017 na poziomie co najmniej 25% osiągniętego zysku netto.
Treść raportu bieżącego nr 23/2017