Raport bieżący nr 21/2019

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13.11.2019 roku otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji spółki zależnej od Emitenta – WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach („Spółka zależna”). Spółka zależna została zarejestrowana pod numerem KRS 0000809768. O zawiązaniu spółki Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 16.09.2019 r.

Emitent wskazuje, iż  zmiana firmy spółki z WISKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na WISKO INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiła w związku z wydanym w toku postępowania rejestracyjnego  postanowieniem sądu wzywającym do zmiany umowy spółki w zakresie określenia firmy spółki z uwagi na treść art. 433 § 1 k.c. i istnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego niewykreślonego pomiotu posiadającego identyczną firmę.

Kapitał zakładowy spółki WISKO INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 400.000,00 zł i dzieli się na 4 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Emitent posiada 75% udziałów w kapitale zakładowym spółki WISKO INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Ponadto, Emitent wskazuje, iż w skład trzyosobowego Zarządu spółki zależnej weszli Pan Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu Emitenta oraz Pan Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu Emitenta.

Przedmiotem działalności zawiązanej spółki jest produkcja i sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 20/2019

Objęcie przez MAXCOM SA udziałów w spółce UAB „Rubbee” z siedzibą w Kownie

Zarząd Maxcom SA (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2019r. otrzymał od Gediminas Nemanis, strony umowy inwestycyjnej zawartej dnia 23 maja 2019 r., dokumenty potwierdzające rejestrację przez Państwowe Przedsiębiorstwo Centrum Rejestru w Wilnie objęcia przez Emitenta 80 (osiemdziesiąt) nowo utworzonych udziałów w spółce UAB „Rubbee” z siedzibą w Kownie, zarejestrowanej w litewskim rejestrze osób prawnych pod nr 304113856 („Rubbee”), o wartości nominalnej 10 (dziesięć) EUR każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 800 EUR (osiemset).
O zawarciu umowy inwestycyjnej dnia 23 maja 2019 r. oraz jej przedmiocie Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2019 z dnia 24.05.2019 roku. Objęte przez Spółkę udziały stanowię 20,15% kapitału zakładowego Rubbee. Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 280 000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) EUR. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
ARKADIUSZ WILUSZ- PREZES ZARZĄDU
ANDRZEJ WILUSZ- WICEPREZES ZARZĄD

Raport bieżący nr 19/2019

Zarząd Maxcom SA informuje, iż w dniu 16 września 2019 r. Spółka Maxcom SA oraz osoba fizyczna zawiązali spółkę pod firmą WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

Kapitał zakładowy spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) zł i dzieli się na 4 000 (cztery tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto zł) każdy.

Emitent objął 3 000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o wartości 100 (słownie: sto zł) każdy. Nabyte udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym z majątku Spółki Maxcom SA. Nabyte udziały stanowią 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć) wszystkich udziałów spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Osoba Fizyczna objęła 1 000 (jeden tysiąc) udziałów o wartości 100 (słownie: sto zł) każdy. Nabyte udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Nabyte udziały stanowią 25%  (słownie: dwadzieścia pięć) wszystkich udziałów spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem działalności zawiązanej spółki będzie produkcja i sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych.

W akcie założycielskim Spółki został powołany pierwszy zarząd spółki w skład którego wchodzi Osoba Fizyczna, będąca wspólnikiem Spółki WISKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członkowie Zarządu Emitenta, którzy na zajmowanie tego stanowiska otrzymali zgodę Rady Nadzorczej, wyrażoną w stosownej uchwale.

O rejestracji spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Przedsiębiorców Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE16

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 10.06.2019 r. niniejszym informuje, że w dniu 12.09.2019 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta. Zgodnie z § 15 pkt 7 Statutu Spółki i § 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej powierzono: (i) p. dr Mariuszowi Cieśli funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (ii) p. Michałowi Kosteleckiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Maxcom SA informuje, że w dniu 12.09.2019 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby: (i) p. dr Mariusza Cieślę, (ii) Aleksandra Wilusza, (iii) Michała Kosteleckiego.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089 ze zmianami), tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu jest niezależna od spółki.

 

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółka opublikowała w Raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 10.06.2019 r.

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Andrzeja Wilusz, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem Pan Andrzej Wilusz do dnia 1 lipca 2019 r. zbył 6.537 (sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 19,85 PLN za jedną akcję.

Przed zbyciem Akcji Pan Andrzej Wilusz 183.600 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 6,80% ogólnej liczby akcji uprawniających łączenie do wykonywania 183.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 6,80 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po zbyciu Akcji Pan Andrzej Wilusz posiada łącznie 177.063 akcji Emitenta, co stanowi 6,56 % ogólnej liczby akcji Emitenta dających prawo do wykonywania 177.063 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,56 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki Maxcom SA z siedzibą w Tychach  (dalej: „Spółka”) informuje o korekcie raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 10.06.2019 roku dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Maxcom S.A., które odbyło się  dnia 10 czerwca 2019 r.

Konieczność korekty ww raportu bieżącego wynika z omyłki pisarskiej  w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Maxcom SA w dniu 10 czerwca 2019 r. polegającej na nieprawidłowym wskazaniu udziału procentowego głosów przysługujących akcjonariuszom Arkadiuszowi Wiluszowi i Andrzejowi Wiluszowi w łącznej liczbie głosów wszystkich akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2019 roku oraz omyłkowym dodaniu po sformułowaniu Udział w ogólnej liczbie głosów, sformułowania „na ZWZ”.

Emitent niniejszym przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.:

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2019 r.

Arkadiusz Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 1 725 582
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy : 1 725 582
Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2019 roku: 87,62 %
Udział w ogólnej licznie głosów: 63,91 %

Andrzej Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 183.600
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 183.600
Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2019 roku: 9,32%
Udział w ogólnej licznie głosów: 6,80%

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623)