Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 31 października 2018 r. nabył 90 (dziewięćdziesiąt) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.) w cenie 14.75  PLN za jedną akcję.

Przed nabyciem akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiadał 1 725 492 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 63,9 % ogólnej liczby akcji, uprawniających łącznie do wykonywania 1 725 492 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 63,9 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 725 582 akcji Emitenta, co stanowi 63,91 % ogólnej liczby akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 1 725 582 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 63,91 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 30 października 2018 r. nabył 2 765 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.) w cenie 14.75  PLN za jedną akcję.

Przed nabyciem akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiadał 1 722 727 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 63,7 % ogólnej liczby akcji, uprawniających łącznie do wykonywania 1 722 727 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 63,7 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 725 492 akcji Emitenta, co stanowi 63,9 % ogólnej liczby akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 1 725 492 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 63,9 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

 

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2018, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r. z dnia 23 listopada 2018 r. na dzień 29 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka), informuje, iż dnia 3 września 2018 r. otrzymał informację, o tym, iż Sąd Rejonowy Katowice- Wschód  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. dokonał wykreślenia z rejestru spółki MYEKOO EUROPE Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tychach.

W związku z powyższym nastąpiło zakończenie procesu likwidacji MYEKOO EUROPE Sp. z o.o. w likwidacji, rozpoczętej w dniu 23 stycznia 2015 r. na podstawie Uchwały nr 1  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w spawie rozwiązania spółki.

MYEKOO EUROPE Sp. z o.o. w likwidacji była spółką w 51 % zależną od Emitenta.