Raport okresowy za I półrocze 2021 r.

   |   30 września 2021 18:57

Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności sporządzenia półrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności półrocznego sprawozdania finansowego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Maxcom w okresie 01.01.21_30.06.21
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku