Raport okresowy za I półrocze 2020r.

   |   25 września 2020 17:05

Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności sporządzenia półrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności sporządzenia półrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej maxcom w okresie 01.01.20_30.06.20
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansoweza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku