Raport okresowy półroczny za 2018 r.

   |   28 września 2018 08:34

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie za I półrocze 2018 r.
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie za I półrocze 2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności GK Maxcom S.A.
Raport Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Raport Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Oświadczenie Zarządu