Raport okresowy półroczny za 2017 r.

   |   29 września 2017 17:56

Sprawozdanie Zarządu z Działalności GK Maxcom S.A.
Oświadczenie Zarządu
Raport Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania
Raport Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie za I półrocze 2017 r.
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie za I półrocze 2017 r.