Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.

6/2021   |   14 maja 2021 11:30

Raport bieżący: nr 6/2021

Data sporządzenia: 14.05.2021

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.

 

Zarząd Maxcom Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (dalej także: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 oraz 4021 , art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 1 i 3, § 24 ust. 1 oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r., o godz. 9.00 w Tychach, w siedzibie Spółki Maxcom S.A. przy ul. Towarowej 23 a, 43-100 Tychy.

Porządek obrad zgromadzenia: 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Sporządzenie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
 5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
 6. Przyjęcie porządku obrad;
 7. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki Maxcom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2020 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020 oraz sytuacji Spółki w 2020  roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 11. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2020 r. wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2020;
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2020;
 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 14) nowego pkt 141) o treści „PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek” oraz dodanie po pkt 70) dodanie nowego pkt 701) o treści „PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek”, a także zmieniającej § 19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez uchylenie lit. j oraz zmianę numeracji dotychczasowych lit. k- m na lit. j – l;
 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

W związku objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść oraz projekt zmiany treści § 4 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 4 Statutu:

„1.         Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
 • PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 • PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 • PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
 • PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
 • PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
 • PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
 • PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
 • PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
 • PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
 • PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
 • PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
 • PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 • PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
 • PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
 • PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
 • PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 • PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 • PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
 • PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
 • PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 • PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 • PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • PKD 47.99. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 • PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 • PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
 • PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 • PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 • PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 • PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 • PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
 • PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 • PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 • PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
 • PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 • PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 • PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
 • PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
 • PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 • PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
 • PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
 • PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
 • PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi,
 • PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 • PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 • PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 • PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 • PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • PKD 74.90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 • PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
 • PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 • PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 • PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 • PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 • PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,
 • PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.”

Proponowana zmiana § 4 Statutu:

 • dodanie po pkt 14) nowego pkt 141) o treści „PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek”,
 • dodanie po pkt 70) nowego pkt 701) o treści „PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek”,
 • w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 1) i 2), § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

„1.         Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
 • PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 • PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 • PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
 • PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
 • PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
 • PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,

141) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

 • PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
 • PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
 • PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
 • PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
 • PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
 • PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 • PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
 • PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
 • PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
 • PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 • PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 • PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
 • PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
 • PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 • PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 • PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • PKD 47.99. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 • PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 • PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
 • PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 • PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 • PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 • PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 • PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
 • PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 • PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 • PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
 • PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 • PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 • PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
 • PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
 • PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 • PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
 • PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
 • PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
 • PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi,
 • PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 • PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 • PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 • PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 • PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • PKD 74.90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

701) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

 • PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 • PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
 • PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 • PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 • PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 • PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 • PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,
 • PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.”

Dotychczasowa treść § 19 ust. 2 Statutu:

„2.         Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w innych postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników powyższych ocen;
 4. wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
 5. zatwierdzenia Regulaminu Zarządu oraz zmiany tego Regulaminu;
 6. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
 7. ustalanie lub zmiana zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
 8. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 9. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki;
 10. wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;
 11. przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 12. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 13. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.”

Proponowana zmiana § 19 ust. 2 Statutu:

 • uchylenie w § 19 ust. 2 litery j
 • w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1), zmiana numeracji w § 19 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że obecne k- m zostają oznaczone jako lit. j – l, wobec czego § 19 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

„2.         Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w innych postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników powyższych ocen;
 4. wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
 5. zatwierdzenia Regulaminu Zarządu oraz zmiany tego Regulaminu;
 6. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
 7. ustalanie lub zmiana zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
 8. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 9. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki;
 10. przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 12. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.”

 

Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Zarząd Maxcom S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – record date).

Dniem rejestracji jest 25 maja 2021  r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 26 maja 2021r.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).  Wykaz, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 7-9 czerwca 2021  roku w godz. od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 23a, 43-110 Tychy) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pełnomocnictw oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.maxcom.pl w zakładce Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenie. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na w/w formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając wypełniony formularz na adres wz@maxcom.pl najpóźniej do dnia 9 czerwca 2021  r. do godz. 16:00.  Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego w takiej formie udzielenia pełnomocnictwa o przedstawienie – poprzez przesłanie faxem na numer +48 323277860  lub pocztą elektroniczną – kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpisu z właściwego rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 20 maja 2021 r.  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy z Maxcom S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail wz@maxcom.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Maxcom S.A., jak również przez Maxcom S.A. do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

 1. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
 2. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw i odpisów z właściwych rejestrów).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do protokołu.

Wraz z wszelkimi dokumentami przedstawionymi przez akcjonariusza lub jego przedstawicieli, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić ich tłumaczenie na język polski.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Wnioski i oświadczenia, które mogą być przez akcjonariuszy składane przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w formie elektronicznej, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres wz@maxcom.pl. Załączniki do takich wniosków, informacji lub oświadczeń powinny mieć format pdf.

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, udostępnione będą na stronie internetowej www.maxcom.pl. Ponadto, akcjonariusz może otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem na adres wz@maxcom.pl lub zapoznać się z nią w biurze zarządu w siedzibie Spółki w Tychach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

14.05.2021r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Treść raportu bieżącego nr 6/2021
Ogłoszenie o zwołaniu WZA 10.06.2021