Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

2/2024   |   23 kwietnia 2024 16:18

Raport bieżący nr 2/2024

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku – jednostkowy raport roczny za 2023 rok oraz skonsolidowany raport roczny za 2023 rok miały być przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2024 roku. Nowym terminem publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok jest 30 kwietnia 2024 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok