Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

17/2019   |   3 lipca 2019 14:23

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Andrzeja Wilusz, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem Pan Andrzej Wilusz do dnia 1 lipca 2019 r. zbył 6.537 (sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 19,85 PLN za jedną akcję.

Przed zbyciem Akcji Pan Andrzej Wilusz 183.600 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 6,80% ogólnej liczby akcji uprawniających łączenie do wykonywania 183.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 6,80 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po zbyciu Akcji Pan Andrzej Wilusz posiada łącznie 177.063 akcji Emitenta, co stanowi 6,56 % ogólnej liczby akcji Emitenta dających prawo do wykonywania 177.063 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,56 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Treść raportu bieżącego nr 17/2019
Załącznik 1 - zbycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu
Załącznik 2 - zbycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu