Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

18/2017   |   3 października 2017 16:41

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 2 października 2017 r. nabył 3480 (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 40,75 złotych za jedną akcję.

Przed nabyciem akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiadał 1 652 400 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 61,2 % ogólnej liczby akcji, uprawniających łącznie do wykonywania 1 652 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 61,2% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 655 880 akcji Emitenta, co stanowi 61,3 % ogólnej liczby akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 1 655 880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 61,3 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść raportu bieżącego nr 18/2017
Załącznik - nabycie akcji przez Prezesa Zarządu