Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

3/2018   |   1 lutego 2018 15:16

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 1 lutego 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 31 stycznia 2018 r. nabył 1600 (jeden tysiąc sześćset) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.) w cenie 31,2146 PLN za jedną akcję.

Przed nabyciem akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiadał 1 705 827 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 63,1 % ogólnej liczby akcji, uprawniających łącznie do wykonywania 1 705 827 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 63,1 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 707 427 akcji Emitenta, co stanowi 63,16 % ogólnej liczby akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 1 707 427 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 63,16 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Treść raportu bieżącego nr 3/2018
Załącznik - nabycie akcji przez Prezesa Zarządu