Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

28/2017   |   18 grudnia 2017 15:30

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 15 grudnia 2017 r. nabył 4915 (cztery tysiące dziewięćset piętnaście) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 20,3964 PLN za jedną akcję.

Przed nabyciem akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiadał 1 689 149 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 62,52 % ogólnej liczby akcji, uprawniających łącznie do wykonywania 1 689 149 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 62,52 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 694 064 akcji Emitenta, co stanowi 62,70 % ogólnej liczby akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 1 694 064 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 62,70 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Treść raportu bieżącego nr 28/2017
Załącznik - nabycie akcji przez Prezesa Zarządu