Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

25/2017   |   17 listopada 2017 12:08

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 16 listopada 2017 r. nabył 9 523 (dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcje Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 20,95 złotych za jedną akcję.

Przed nabyciem akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiadał 1 675 046 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 62 % ogólnej liczby akcji, uprawniających łącznie do wykonywania 1 675 046 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 62% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 684 569 akcji Emitenta, co stanowi 62,35 % ogólnej liczby akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 1 684 569 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 62,35 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Treść raportu bieżącego nr 25/2017
Załącznik - nabycie akcji przez Prezesa Zarządu