Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

22/2018   |   5 listopada 2018 17:09

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 31 października 2018 r. nabył 90 (dziewięćdziesiąt) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.) w cenie 14.75  PLN za jedną akcję.

Przed nabyciem akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiadał 1 725 492 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 63,9 % ogólnej liczby akcji, uprawniających łącznie do wykonywania 1 725 492 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 63,9 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 725 582 akcji Emitenta, co stanowi 63,91 % ogólnej liczby akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 1 725 582 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 63,91 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Treść raportu bieżącego nr 22/2018
Załącznik - nabycie akcji przez Prezesa Zarządu