Zakończenie oferty publicznej akcji Spółki.

12/2017   |   5 lipca 2017 10:27

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:

 • Rozpoczęcie subskrypcji: 6 czerwca 2017 r.
 • Zakończenie subskrypcji: 12 czerwca 2017 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

 • Rozpoczęcie subskrypcji: 14 czerwca 2017 r.
 • Zakończenie subskrypcji: 20 czerwca 2017 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych.

 • Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 21 czerwca 2017 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą. 

 • Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 864.000 akcji Spółki, w tym:
 • 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 204.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy. 

 • Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 62,5%.
 • Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła: nie dotyczy. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 757.000 akcji Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje Spółki.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży. 

 • Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1.042.581 akcji Spółki, w tym:
 • Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 285.581 akcji;
 • Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 757.000 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży. 

 • Inwestorom przydzielono łącznie 864.000 akcji, w tym 660.000 akcji serii B Spółki oraz 204.000 akcji serii A Spółki.
 • Inwestorom Indywidualnym przydzielono 107.000 akcji serii B Spółki.
 • Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono łącznie 757.000 akcji Spółki, w tym 553.000 akcji serii B i 204.000 akcji serii A.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 

 • Akcje Oferowane były obejmowane i sprzedawane po cenie 55 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach. 

 • W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 830 inwestorów, w tym, w osobnych transzach:
 • 754 Inwestorów Indywidualnych,
 • 76 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.

 • W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono 830 inwestorom, w tym, w osobnych transzach:
 • 754 Inwestorom Indywidualnym,
 • 76 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

 • W ramach Oferty Spółka ani Akcjonariusze Sprzedający nie zawarli umów gwarantowania Oferty.

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.

 • Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 47.520.000 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Treść raportu bieżącego nr 12/2017